Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Danh sách các Dì về giúp tại Giáo Xứ Xuân Quế

Danh sách các Dì về giúp tại Giáo Xứ Xuân Quế

 Các Dì thuộc hội Dòng Mến Thánh Giá Gò vấp về giúp Gx Xuân Quế từ 17/11/2001

menthanhgiagv

Hiện nay có 6 Dì:

1- Matta Phạm Thị Hương
IMG_6867Sr Huong

 

2- Maria Đoàn Thị Nguyệt
IMG_6866Sr Nguyệt

 

3- Maria Lã Thị Hồng Đào
IMG_6865Sr Đào

 

4- Maria Vũ Thị Ngọc Mai
IMG_6864Sr Mai

 

5- Annaa Lê Thị Nguyệt Trang
IMG_6861Sr Trang

6- Maria Đỗ Thị Thay
Sr Thay

Bài viết nên xem

Hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp tại Giáo Xứ Xuân Quế

HỘI MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP TẠI GIÁO XỨ XUÂN QUẾ I.    Những ngày đầu …