Tri Ân

Trang tri ân Quý ân nhân đã trợ giúp cho Giáo xứ